வழிகாட்டி

சுவிஸ் வாழ் தமிழ் மக்களின் உடலுள ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி அவர்களது வாழ்வை வளம்படுத்துவதற்கேற்ற வகையில் நலவாழ்வு வழிகாட்டி அமைகின்றது.

நலவாழ்வு வழிகாட்டி (PDF)