நன்கொடை

நான், என் குடும்பம் என்று மட்டும் வாழாது எம் தமிழ்ச் சமூகத்தையும் எம் குடும்பமாக எண்ணி எமது சீரிய பணிக்கு உங்கள் நிதிப்பங்களிப்பை செய்து கொள்ள வேண்டுமென அனைத்து நல்ல உள்ளங்களையும் தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

வங்கித் தொடர்புகள்
Aargauische Kantonalbank
5001 Aarau
Switzerland

Konto: 0420.3487.6996
BIC: KBAGCH22
IBAN: CH81 0076 1042 0348 7699 6

தபால் முகவரி
Nalavalvu
Poststrasse 45
8462 Rheinau
Switzerland

தொலைபேசி: +41 (0)77 977 86 60
மின்னஞ்சல்: info@nalavalvu.ch